پورتال سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان ستاد
اخبار مهم:
بهای مجله پیوند

قابل توجه روساي محترم ادارات انجمن اولياء ومربيان سراسركشور

باسلام واحترام

بدينوسيله اعلام مي داردقيمت مجله پيوندبراي سال تحصيلي 97-96براي هرجلد21000ريال وجهت اشتراك يكساله براي 9شماره جمعا مبلغ 189000ريالمي باشد.لذا خواهشمنداست تمهيدات لازم مبذول گردد.

دفتر انجمن اولياء ومربيان

وزارت آموزش وپرورش

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه