پورتال سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان ستاد
اخبار مهم:
واریز هزینه دفتر برنامه کار

قابل توجه روساي محترم ادارات انجمن اولياء ومربيان استان ها

با سلام واحترام

ضمن تشكراز تلاش هاي همكاران انجمن اولياء ومربيان درتوزيع دفاترراهنماي فعاليت هاي انجمن اولياء ومربيان درسال تحصيلي 96-95،خواهشمنداست ترتيبي اتخاذ گرددكه براساس آماردفاترتحويلي به ازاء هرجلد100000ريال پس ازكسرتخفيف همانندسال گذشته مبالغ دفاترآن استان بصورت يكجا به شماره حساب102077456006بانك صادرات شعبه فلسطين بنام مجله پيوندواريز واصل فيش واريزي را طي نامه اداري به اين دفترارسال نمايند.

IR080190000000102077456006

با تشكر

دفترانجمن اولياء ومربيان

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه